Projecte per a la realització de l' actividat cultural

"Les TICs aplicades

 

 

 

a la METEOROLOGIA

 

de TORRENT"

 

 

 

PROFESSORS COORDINADORS:

-          Vicente Millán Doménech

-          Juan Antonio Bachiller Caba

-          Enrique Martín García

 

 

 

CEIP. ANTONIO MACHADO

                                                                                                                                       CURS 2008-09

                                                                   

                                                                                                                                        TORRENT.

 

 

1. JUSTIFICACIÓ DEL NOSTRE PROJECTE.

 

         La meteorologia se situa entre els temes científics més jóvens i gaudix d'una gran demanda i interés social.

         Les raons són econòmiques i socials a causa de la incidència d'algunes anomalies climàtiques, lúdiques en quant que cal planificar vacacions, proves esportives… i científiques en la mesura que es destinen fons a la investigació de problemes com l'efecte hivernacle, el forat de la capa d'ozó o el canvi climàtic.

         Per tot això la meteorologia té un creixent interés en totes les societats modernes.

         La importància de la meteorologia també és a causa del fet que en qualsevol mitjà de comunicació podem trobar “Previsions del Temps”. Televisió, ràdio, premsa escrita i Internet… ens posen al dia i fan que la meteorologia adquirisca un paper influent en la vida de tots/es.

En realitat influïx, dia a dia, en la nostra vida en cada un/a  de nosaltres  ja que abans d'eixir de casa per a iniciar la jornada hem de tindre la informació del temps previst per a eixir vestits d'una determinada manera.

         A més, l'actual Llei d'Educació. La LOE inclou uns continguts mínims que pretenen formar adequadament l'alumnat per a la interpretació dels fonaments meteorològics elementals.

Més que demostrat està l'interés que desperta últimament el coneixement en temps real dels fenòmens atmosfèrics, tant a nivell internacional,  nacional com a local.

D'això, no deu estar aliena l'escola. Des d'un compromís de qualitat en l'escola pública ens porta a estar sempre a l'avantguarda i no perdre la iniciativa. Per això, i fent-nos eco del nou currículum de Primària que desenvolupa en Coneixement del Vaig mesurar tots estos continguts, és pel que proposem este innovador projecte de l'estudi i seguiment dels fenòmens meteorològics a nivell local i en temps real denominat “Les tics aplicades a la METEOROLOGIA de Torrent”

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.

         “Les tics aplicades a la METEOROLOGIA de Torrent” pretén ser un projecte innovador que a més d'educar i servir d'aprenentatge per al nostre alumnat en l'àrea de Coneixement del Vaig mesurar servisca també per a realitzar activitats en altres àrees com a Matemàtiques, Castellà, Valencià, Plàstica, etc…

         També pretén ser un servici a la nostra comunitat, tant a nivell local com  comarcal, autonòmic, nacional, etc., perque nostre projecte no pretén quedar-se únicament en l'àmbit escolar si no que pretén, per mitjà de la utilització d'Internet i l'elaboració d'un pàgina web oferir les dades en temps real a tot aquell que tinga interés i connecte amb nosaltres. Per mitjà de diversos enllaços, es pretén oferir el nostre servici des del propi Ajuntament, així com contribuir a la xarxa Nacional de Meteorologia.

         Al mateix temps volem oferir a la resta de col·legis de Torrent la possibilitat que, utilitzant les noves tecnologies (Internet), puguen desenvolupar els continguts del currículum referents al temps meteorològic.

 

 

3. OBJECTIUS.

FDesenvolupar l'interés per l'estudi de l'atmosfera i els seus processos.

F Iniciar en l'anàlisi lògica dels fenòmens naturals.

F Realitzar un seguiment puntual dels factors climàtics.

F Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos de Medi natural, social i cultural per mitjà de codis numèrics, gràfics i altres.

F Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionades amb elements significatius de l'entorn, utilitzant estratègies de busca i tractament de la informació, formulació de conjectures, posada a punt de les mateixes, exploració de solucions alternatives i reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge.

F Planificar i utilitzar dispositius i aparells senzills amb la finalitat de conéixer les característiques i funcions d'alguns aparells: termòmetre, pluviòmetre, baròmetre, anemòmetre…

F Utilitzar les Tic's per a obtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a la millora de les condicions de vida.

F Utilitzar el coneixement matemàtic per a comprendre, valorar i produir informacions i missatges sobre fets i situacions de la vida quotidiana i reconéixer el seu caràcter instrumental per a altres camps del coneixement.

F Reconéixer situacions  del  seu entorn habitual per a la comprensió   o del qual tractament  es requerixen operacions elementals  de càlcul,  formular-les  per mitjà  de   formes senzilles   d'expressió    matemàtica   o  resoldre-les   utilitzant els algoritmes corresponents, valorar el sentit dels resultats i explicar oralment i per escrit els processos seguits.

FElaborar i utilitzar instruments i estratègies personals de càlcul mental i mesura, així com procediments d'orientació espacial, en contextos de resolució de problemes, decidint, en cada cas, els avantatges del seu ús i valorant la coherència dels resultats.

FUtilitzar de manera adequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la busca, tractament i representació d'informacions diverses, així com per a l'ampliació dels continguts matemàtics i la seua relació amb altres de les distintes àrees de currículum.

FUtilitzar tècniques elementals d'arreplegament de dades per a obtindre informació sobre fenòmens i situacions del seu entorn; representar-la de forma gràfica i numèrica i formar-se un juí sobre la mateixa.

FResoldre i plantejar problemes matemàtics usant un llenguatge correcte i els procediments adequats de càlcul, mesura, estimació i comprovació de resultats.

FFomentar la utilització del llenguatge propi del camp científic amb precisió.

FUtilitzar un llenguatge correcte, amb el vocabulari específic en l'exposició i resolució de problemes.

 

 

4. CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM i PROJECTE “Les TICs aplicades a la METEOROLOGIA de Torrent”

        

Primer  Cicle

 

EL TEMPS ATMOSFÈRIC

·        Observació d'alguns fenòmens atmosfèrics.

·        La successió estacional.

·        Primeres formes de representación.

Segon Cicle

         L'ATMOSFERA

·        El temps atmosfèric: temperatura, humitat, vent i precipitacions.

·        Ús d'aparells meteorològics.

·        Arreplegament, representació i anàlisi de dades relacionades amb temperatura i precipitacions.

Tercer Cicle

         EL CLIMA

·        Elements meteorològics i factors geogràfics. Diferència entre temps i clima.

·        Seguiment, lectura i interpretació del temps atmosfèric en distintes representacions.

·        Els principals climes d'Espanya i les seues característiques bàsiques. Trets propis que definixen i identifiquen el clima mediterrani. Influència en el paisatge i en l'activitat humana.

 

 

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.

         El projecte “Les TICs aplicades a la METEOROLOGIA de Torrent” es desenvoluparà en tres plans distints:

 

·        EDUCATIU

·        DE SERVICI

·        DE COL·LABORACIÓ

 

a)     EDUCATIU.

Els alumnes i alumnes del grup habilitat de 6t de Primària (16 xiquets/es), un alumnat amb ACIS dirigit pels seus mestres prendran la responsabilitat de l'arreplegament de dades i el manteniment de la Web. Les dites dades ens serviran per a:

1.     Elaborar les prediccions diàries i informar. La dita informació s'actualitzarà diàriament i s'exposarà en un tauler d'anuncis preparat expressament per a això en el hall del col·legi.

2.     El treball en l'aula: vocabulari, gràfics, estadística, problemes…

a)     DE SERVICI CULTURAL.

Dos són els vessants en què es mourà el projecte:

1. Presencial.

 Oferint per mitjà del tauler d'anuncis totes les dades, gràfics i prediccions disponibles: temperatures, humitat, pressió precipitacions, vent, predicció diària…

                        2. Per Internet.

Consultant des de casa nostra Web que tindrà les dades en temps real. Així mateix, estes dades els podran consultar els altres centres de Torrent per a utilitzar-los en el desenvolupament del currículum.

 

 

b)    DE COL·LABORACIÓ.

La nostra Web i amb ella les dades exposades, els posarem a disposició d'entitats a què oferirem la nostra col·laboració com: Ajuntament, Canal 9, AEMET, fòrums de meteorologia (meteoclimatic), etc.

 

 

6. A QUI VA DIRIGIT EL NOSTRE PROJECTE?

 

         PRIMER als alumnes i les alumnes del nostre col·legi.

         SEGON a la resta de la comunitat educativa del col·legi: mares, pares, familiars, personal de servicis, personal no docent…

         TERCER  als alumnes i alumnes dels altres col·legis de Torrent.

         QUART  a totes les persones interessades per la meteorologia de Torrent i de la resta del món que puguen conectar-se a Internet.

 

7. CONCLUSIÓ.

         En definitiva, es pretén amb “Les TICs aplicades a la METEOROLOGIA de Torrent” poder treballar amb el nostre alumnat les característiques peculiars del clima de la nostra localitat i del seu entorn més immediat: la comarca de l'Horta.

La nostra Comarca, i en extensió nostra Comunitat es troba situada en una zona en què solen produir-se situacions meteorològiques de depressions fredes en nivells mitjans de l'atmosfera (gota freda) que ens porten precipitacions de gran intensitat en poc espai de temps amb els conseqüents problemes d'inundacions.

Totes estes condicions meteorològiques ens permeten motivar l'alumnat cap a l'estudi del seu clima i a partir d'allò més concret, la nostra localitat, arribar al màxim ampli, la nostra Comunitat, Espanya, Europa i el món.

         La importància de la meteorologia és cada dia major i, per tant, és obligació dels docents preparar l'alumnat perquè siga capaç d'interpretar totes les informacions se'ls que presenten.

         En resum, si despertem l'interés dels xiquets i xiquetes pels temes de meteorologia també farem créixer en ells i elles l'amor cap a la NATURALESA.

 

Els professors coordinadors del Projecte.

 

Vicente Millán

Enrique Martín

Juan Antonio Bachiller